تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
انتخاب پس زمینه
سال رونق تولید
يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨
آخرین بروز رسانی تارنما : 12/7/2019
یاسراسماعیلی

یاسر اسماعیلی

سرپرست اداره آب و فاضلاب برزک

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد سازه
تلفن مستقیم: 03155672021
داخلی: -
همراه: 09132647131
ایمیل: barzok@abfakashan.ir

شرح وظایف:

- دریافت برنامه ها و خط مشی کلی ازمدیریت ما فوق و برنامه ریزي و سازماندهی و ایجاد هماهنگی لازم به منظور اجراي برنامه ها درموعد مقرر

- حصول اطمینان از تأمین و آمادگی امکانات مورد نیاز جهت اجراي برنامه در واحد تحت سرپرستی و انجام پیگیریهاي لازم به منظور تأمین نیازهاي احتمالی

- نظارت و پیگیري در اجراي به موقع اقدامات پشتیبانی شامل کارهاي خدماتی، اداري، مالی و غیره

- نظارت بر نحوه اجراي فعالیتهاي بهره برداري از تاسیسات آب و فاضلاب و برنامه ریزي جهت توسعه و اصلاح شبکه هاي توزیع آب و نگهداري و تعمیرات تاسیسات مربوطه

- بررسی گزارشات بهره برداري، تحلیل نقاط قوت وضعف برنامه ها و اتخاد تصمیم درخصوص رفع نواقص احتمالی

- نظارت و کنترل بر چگونگی ارائه خدمات مشترکین

- مراقبت و پیگیري مستمر بر وصول به موقع مطالبات و حقوق شرکت

- برنامه ریزي و نظارت بر فعالیتهاي مربوطه به امورقرائت کنتور، توزیع برگ تشخیص، پاسخگویی و حل اختلافات مشترکین، کنترل مطالبات و قطع و وصل و همچنین تشکیل و نگهداري سوابق امور مساحی و ممیزي، محاسباتی، شناسایی انشعابات غیر مجاز و موارد اضافه بنا و تغییر کاربري

- نظارت و کنترل درخصوص امور فنی و اجرایی شامل نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و اصلاح شبکه و حصول اطمینان از انطباق مشخصات فنی کار با استانداردهاي ذیربط

- برنامه ریزي به منظور اجراي برنامه هاي آموزشی درابعاد و سطوح مختلف

- تهیه و تنظیم گزارشات ادواري از مجموع فعالیتهاي انجام شده در واحد تحت سرپرستی با درج نظرات و پیشنهادات موثر و ارائه آن به مدیرعامل

- در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدي

سوابق
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
تاریخ درج : 09/25/2018    آخرین به روز رسانی : 9/29/2018