تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
انتخاب پس زمینه
سال رونق تولید
يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨
آخرین بروز رسانی تارنما : 12/7/2019
محمدرضااسدی

محمدرضا اسدی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آبفای کاشان

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس بهداشت محیط
تلفن مستقیم: 03155543700
داخلی: 103
همراه: -
ایمیل: Manager(AT)abfakashan.ir
ارتباط الکترونیکی : تکمیل فرم

شرح وظایف:

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مجری مصوبات هیئت مدیره و دارای اختیارات ذیل است:
- تنظيم برنامه وبودجه شركت وپيشنهاد آن به هيئت مديره.
- آشنايي لازم باكليه قوانين ومقررات ناظربرفعاليتهاي شركت.
- تعيين حيطه فعاليت ووظايف كليه واحدهاي تابعه شركت بارعايت ضوابط ومقررات.
- تنظيم ترازنامه وحساب سود وزيان وسايرگزارشات مالي وعملياتي شركت وارائه آن به هيئت مديره.
- نمايندگي شركت در مقابل كليه مقامات قضايي واششخاص حقيقي وحقوقي باحق توكليل به غير.
- عقد قراردادهايي كه به منظور اجراي وظايف شركت بسته مي شوندوتغييروتبديل يا فسخ واقاله آنها.
- پيگيري ونظارت برنحوه عمليات اجرايي كه توسط معاونين ومديران امور مختلف شركت به انجام مي رسند،تا اخذ نتايج مطلوب .
- تصويب نحوه ارتباط ومبادله اطلاعاتي،فني،علمي،صنعتيوبازرگانيدر زمينه موضوع فعاليت شركت با رعايت مقررات وآئين نامه هاي مربوطه.
- تفويض اختيار مناسب ولازم به معاونين ومديران ودر عين حال قبول مسئوليت نهايي درمقابل كليه نتايج حاصله از عمليات واقدامات آنان .
- رعايت اصول سلسله مراتب،خطوط ارتباطات رسمي سازمان مصوب وايجاد استمرار وممارست در كاركنان شركت از نظررعايت اصول مزبور .
- عزل ونصب مديران وكاركنان شركت وتعيين حقوق ودستمزد وپاداش وترفيع وتنبيه كاركنان وساير حالات استخدامي براساس آئين نامه هاي مربوطه.
- داشتن اطلاعات دائمي وبه روزازكليات عوامل،تعرفه ها،عمليات وتصميمات مؤثر برامور جاري شركت وارزيابي وتعبير علل وميزان نتايج تاثيرات مزبور برشركت .
- اتخاذ تدابير لازم براي استفاده مطلوب از نيروي انساني ماشين آلات ،تجهيزات ومنابع مالي در جهت تحقق اهداف شركت،ضمن مراقبت براي حفظ ودوام بقاي آنها .
- كوشش به منظور ترويج فرهنگ صرفه جويي در مصرف آب واستفاده صحيح از تاسيسات وآشنا ساختن مردم با اثرات اكولوژيكي ناشي از استفاده بي رويه از منابع آب وايجاد فاضلاب .
- تعيين هدفهاي بلند مدت شركت درزمينه تامين،توزيع آب مشروب،جمع آوري،تصفيه ودفع بهداشتي فاضلاب،ارزيابي ميزان موفقيت در حصول به هدفها وتجديد نظرمنظم درهدفهاي مزبور.
- اداره امور شركت ومراقبت ونظارت بر حسن جريان كليه امور اداري،مالي،بازرگاني،پژوهشي،فني وحفظ اموال وتنظيم دارائيهاي شركت براساس مقررات ودستورالعمل ها وآئين نامه هاي مربوطه.
- حفظ تماس نزديك باقسمتهاي مختلف شركت،(به ويژه واحدهاي آب وفاضلاب شهري)انجام بازديد هاي مكرراز آنها براي مشاهده وضع وطرز كاروتبادل نظربا مديران ومسئولين مربوطه بدون دخالت مستقيم در حيطه نظارت ومسئوليت مديران تابعه.
- نظارت بر روند برنامه ريزي فعاليتهاي بهره برداري،مهندسي وتوسعه،درآمدوامور مشتركين،بهبود مديريت ومالي وپشتيباني،هماهنگ ساختن برنامه ها بايكديگردرچارچوب هدفهاي بلند مدت شركت براساس ملاحظات مربوط به محدوديتهاي منابع مالي ونيروي انساني .
- كوشش به منظور ارتقاء سطح بهره وري وراندمان فعاليتهاي اجرايي(توليد وآبرساني،جمع آوري تصفيه ودفع فاضلاب) وخدمات ستادي ودر نتيجه كاهش تدريجي هزينه تمام شده به طوري كهظرف مدت قابل قبوليقيمت تمام شده محصولات وخدمات قابل توجيه با استانداردهاي ملي وبين المللي گردد

سوابق
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
تاریخ درج : 09/25/2018    آخرین به روز رسانی : 9/29/2018