سال حمایت از کالای ایرانی
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
آخرین بروز رسانی : 10/15/2018
سامرعبداللهی

سامر عبداللهی

رئیس اداره انبارها و مسئول انبار مرکزی

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران
تلفن مستقیم: 55577069
داخلی: 159
همراه:
ایمیل:

شرح وظایف:

-         آشنائی با اصول انبارداری وسیستم کنترل انبار وانبارگردانی ونظارت بر طبقه بندی مواد وکالاهای واردشده به انبار

-         نظارت بر امر ورود ونگهداری وتوزیع صحیح کالا

-         کنترل وتصویب درخواستهای خرید وکنترل دقیق بر صدور حواله وقبض انبار وتعیین نقطه سفارش کالا باتوجه به میزان مصرف کالاها تاتحویل به انبار

-         نظارت برتهیه درخواستهای خرید اجناس وکالاها براساس درخواستهای دریافتی از واحدها ونیاز شرکت

-         تطبیق کالاهای خریداری وتحویل شده وانطباق مشخصات فنی اقلام خریداری شده با مشخصات مورد نظر

-         بررسی ونظارت بر امور مربوط به ورود وخروج کالا ومراحل ثبت ونگهداری وکدگذاری اموال وتهیه والصاق کد اموال

-         نظارت بر تحویل کالا وخدمات به واحدها درقبال اخذ رسید

-         نظارت بر وضعیت موجودی انبار درفواصل معین براساس گزارشات کامپیوتری وتامین کسری موجودی کالاها وشناسائی اجناس راکد درانبار

-         نظارت بر صدور اسناد تنظیمی مانند رسید کالا ، حواله انبار ، نقل وانتقال کالا و .....

-         کنترل واطمینان از مراحل بازدید منظم توسط جمعدار اموال

-         شناسائی اموال اسقاط وهمچنین انجام امور تحویل وتحول فی ما بین کارکنان وواحدها

-         همکاری با امور مالی در فروش اموال اسقاطی ومازاد

-         نظارت وکنترل بر اجرای مقررات ایمنی وبهداشتی و ... برای نگهداری صحیح کالا در انبار

-         انجام فعالیتهای مربوط به انبار گردانی سالانه

-         تهیه گزارشات مورد نیاز مقدمات مافوق وشرکت درجلسات مربوطه

-         تجمیع انبارهای واحدهای خودگردان در انبار مرکزی بامدیریت ستادی

-         تفکیک انبارهای طرح عمرانی از انبارهای جاری

-         سامان دهی سیستم های نرم افزاری ، سخت افزاری ونیروی انسانی انبار مرکزی

-         درصورت لزوم انجام سایر وظایف مربوط در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی

 

سوابق
زیر مجموعه
موردی یافت نشد
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
آخرین به روز رسانی : 9/29/2018