سال حمایت از کالای ایرانی
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
آخرین بروز رسانی : 10/15/2018
محسناخروی

محسن اخروی

سرپرست امور مالی و ذیحسابی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن مستقیم: 5570012
داخلی: 149
همراه:
ایمیل:

شرح وظایف:

- صدور سند شامل تشخيص وتفكيك اسناد وكنترل صحت آنها بر طبق آئين نامه هاي مربوطه.
- رسيدگي،شامل بررسي كليه اسناد صادره به منظور حصول اطمينان ازرعايت مفاد كليه آئين نامه ها وبخشنامه هاي مربوط.
- انجام عمليات دفتر داري شامل ثبت اسناد در دفاتر، رفع مغايرتهاي احتمالي با استفاده از سيستمهاي پيشرفته.
- انجام عمليات دريافت وپرداخت وجوه،صدور چك واسناد بهادار،تنظيم خلاصه اسناد پرداختي،موجودي گيري صندوق،بستن حسابها، دريافت وجوه.
-انجام عمليات مربوط به صورتحسابهاي بيمه وماليات شامل پرداخت حق بيمه كاركنان به تامين اجتماعي وتهيه اظهار نامه هاي مربوط،واريز ماليات حقوق كاركنان به همراه اسناد مربوط.
- حسابداري انبار شامل نگهداري حساب موجودي جنسي وريالي انبارها،گردش كالا،تهيه ليست صورت برداري ازموجودي انبارها،انبارگرداني وتهيه ليست مغايرت انبار،رفع مغايرتهاي احتمالي وصدور سندهاي پايان سال.
- حسابداري دارائيهاي ثابت شامل نگهداري حساب دارائيها،صدور پلاك وكنترل فيزيكي دارائيها.
- پاسخگويي به حسابرسان داخلي وخارجي شركت،همچنين مميزين مالياتي وتهيه وتنظيم اطلاعات مورد نياز وحل وفصل مسايل مالي درجهت حفظ حقوق شركت.
- بايگاني شامل طبقه بندي،كدگذاري وبايگاني كليه اسناد ومدارك وضمايم مالي برطبق روش مشخص وبا امكان دسترسي سريع به آنها.
- پيگيري وصول ونگهداري حساب درآمدها ومطالبات شركت اعم از اعتبارات عمراني منابع داخلي وكنترل جريان نقدي شركت .
- تهيه صورتجلسات وتنظيم گزارش درآمد به تفكيك منابع مختلف درآمد.
- هزينه نمودن اعتبارات عمراني درقالب موافقت نامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه وبودجه براساس مقررات مالي ذي ربط
- هزينه نمودن اعتبارات منابع داخلي شركت درقالب بودجه مصوب وحصول اطمينان از عدم تجاوز هزينه ها از بودجه مصوب.
- انجام امور مربوط به تشخيص وتعهد وتسجيل قانون محاسبات عمومي نسبت به هزينه كردن اعتبارات عمراني براساس اختيارات تفويض شده وتشريفات قانوني.
- كنترل ونظارت مالي براجراي قراردادهاي منعقد بين شركت وشركتها ومؤسسات طرف قرارداد. - سایر امورمحوله درچارچوب پست سازمانی

سوابق
زیر مجموعه
موردی یافت نشد
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
آخرین به روز رسانی : 9/29/2018